Image of two people in yoroi demonstrating a technique

Store

Seminar Videos

Peter King Shihan - Dublin 2004 Seminar

Peter King Shihan - Dublin 2004 Seminar€15

Theme: Kenjutsu, Kihon Happo & Amatsu Tatara

Ed Lomax Shihan - Tasmania 2002 Seminar

Ed Lomax Shihan - Tasmania 2002 Seminar€20

Hontai Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu

Arnaud Cousergue Shihan - Dublin 2006

Arnaud Cousergue Shihan - Dublin 2006€15

Theme: Shinden Fudo Ryu

Duncan Stewart - Dublin 2011 Seminar

Duncan Stewart - Dublin 2011 Seminar€15

Theme: Kihon Happo / Budo Taijutsu

Peter King Shihan - Dublin 2005 Seminar

Peter King Shihan - Dublin 2005 Seminar€15

Theme: Gyokko Ryu & Kukishin Ryu